Visuddhimagga XIII-31

Vitthārato pana sadāpi ekaṃ buddhakhettaṃ vinassati.

详细的说,则常常说此三种坏为一佛剎土消灭。

Ñ(XIII,31): In breadth it is always one of the Buddha-fields that is destroyed.Buddhakhettaṃ nāma tividhaṃ hoti – jātikhettaṃ, āṇākhettaṃ, visayakhettañca.

佛的剎土有三种:诞生剎土、威令剎土、境界剎土。

Ñ: For the Buddha-fields are of three kinds, that is, the field of birth, the field of authority, and the field of scope.Tattha jātikhettaṃ dasasahassacakkavāḷapariyantaṃ hoti. Yaṃ tathāgatassa paṭisandhigahaṇādīsu kampati.

此中,「诞生剎土」──是如来入胎等时所震动的一万轮围世间。

Ñ: Herein, the field of birth is limited by the ten thousand world-spheres that quaked on the Perfect One's taking rebirth-linking, and so on.Āṇākhettaṃ koṭisatasahassacakkavāḷapariyantaṃ, yattha ratanasuttaṃ (khu. pā. 6.1 ādayo) khandhaparittaṃ (cūḷava. 251; a. ni. 4.67) dhajaggaparittaṃ (saṃ. ni. 1.249) āṭānāṭiyaparittaṃ (dī. ni. 3.275 ādayo) moraparittanti (jā. 1.2.17-18) imesaṃ parittānaṃ ānubhāvo vattati.

「威令剎土」──是百千俱胝的轮围世间,是他的宝经、蕴护咒、幢顶护咒、稻竿护咒、孔雀护咒16等的护咒17威力所能保护的。

Ñ: The field of authority is limited by the hundred thousand million world-spheres where the following safeguards (paritta) are efficacious, that is, the Ratana Sutta (Sn. p.39), the Khandha Paritta (Vin.ii,109; A.ii,72), the Dhajagga Paritta (S.i,218) the Āṭānāṭiya Paritta (D.iii,194), and the Mora Paritta (Jā.ii,33).

Notes in Chinese translation:

16 《经集》《宝经》(Ratana-sutta)Sn.II,I(p.39ff.)Khp.VI(p.3ff.)。「蕴护咒」(Khandha-paritta) 《增支部》A.II,p.72Vin.II,p.l09f.《五分律》卷二六(大正22.171a)。「幢顶护咒」(Dhajagga-paritta) 《相应部》S.I,218.《杂阿含》981(大正2.255a),《增壹阿含》卷十四(大正2.615a)。《长部》「稻竿护咒」(Atanatiya-paritta)D.32

(III,p.194 )cf.Fragment of Atanatiya Sutra(Hoernle I,p.26)。「孔雀护咒」(Mora-Paritta) 《本生经》Jat.II ,No.159(p.33ff)

17 「护咒」(Paritta)可参考《弥陵陀问经》Mil.150fVisayakhettaṃ anantamaparimāṇaṃ.

「境界剎土」──是无边无量的世间。

Ñ: The field of scope is boundless, immeasurable:Yaṃ ‘‘yāvatā vā pana ākaṅkheyyā’’ti (a. ni. 3.81) vuttaṃ, yattha yaṃ yaṃ tathāgato ākaṅkhati, taṃ taṃ jānāti.

或说「以愿望为限」,这便是说,如来所愿望之处都能知道。

Ñ: 'As far as he wishes' (A.i,228) it is said. The Perfect One knows anything anywhere that he wishes.Evametesu tīsu buddhakhettesu ekaṃ āṇākhettaṃ vinassati.

如是在这三种佛的剎土中,(坏劫是)一威令剎土的灭亡。

Ñ: So one of these three Buddha-fields, that is to say, the field of authority is destroyed.Tasmiṃ pana vinassante jātikhettampi vinaṭṭhameva hoti.

在它灭亡时,则诞生剎土亦必灭亡。

Ñ: But when that is being destroyed, the field of birth also gets destroyed.Vinassantañca ekatova vinassati, saṇṭhahantampi ekato saṇṭhahati.

因为它们灭亡必同时灭亡,成立亦必同时成立之故。

Ñ: And that happens simultaneously; and when it is reconstituted, that happens simultaneously (cf. MA.iv,l 14).No comments:

Notice:

Terms of use: You may copy, reformat, reprint, republish, and redistribute this work in any medium whatsoever, provided that: (1) you only make such copies, etc. available free of charge; and (2) Please ask permission from BPS to use the English translation of the Visuddhimagga.

Acknowledgment: Thanks to Buddhist Publication Society (BPS) and Venerable Nyanatusita for allowing me to use the English translation of the Visuddhimagga (The Path Of Purification) by Bhadantācariya Buddhaghosa, translated from the Pāḷi by Bhikkhu Ñāṇamoli, as part of a combined Chinese English translation.

Sādhu ! Sādhu ! Sādhu !