Visuddhimagga XII-119

397. Yāva brahmalokāpīti brahmalokampi paricchedaṃ katvā.

10)(身自在神变)「至于梵界」,是以梵(天)界为限。

Ñ(XII,119): Even as far as the Brahmā-world: having made even the Brahmā-world the limit.Kāyena vasaṃ vattetīti tattha brahmaloke kāyena attano vasaṃ vatteti.

「身得自在到达」,是自己能够自在以身到达于梵天界。

Ñ: He wields bodily mastery: herein, he wields self-mastery in the Brahmā-world by means of the body.Tassattho pāḷiṃ anugantvā veditabbo.

依圣典可知其义。

Ñ: The meaning of this should be understood according to the text.Ayañhettha pāḷi –

圣典如下:

Ñ: Here is the text:‘‘Yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vattetīti.

「至梵天界,身得自在到达。

Ñ: ' "He wields bodily mastery even as far as the Brahmā-world":Sace so iddhimā cetovasippatto brahmalokaṃ gantukāmo hoti,

如果心得自在的神变者,欲至梵界,

Ñ: if this possessor of supernormal power, having reached mental mastery, wants to go to the Brahmā-world,dūrepi santike adhiṭṭhāti santike hotūti, santike hoti.

他决意远处而成为近,便成为近。[PTS 402]

Ñ: though far, he resolves upon nearness, "Let it be near". [402] It is near.Santikepi dūre adhiṭṭhāti dūre hotūti, dūre hoti.

他决意近处而成为远,便成为远。

Ñ: Though near, he resolves upon farness, "Let it be far". It is far.Bahukampi thokanti adhiṭṭhāti thokaṃ hotūti, thokaṃ hoti.

他决意多成为少,便成为少。

Ñ: Though many, he resolves upon few, "Let there be few". There are few.Thokampi bahukanti adhiṭṭhāti bahukaṃ hotūti, bahukaṃ hoti.

他决意少成为多,便成为多。

Ñ: Though few, he resolves upon many, "Let there be many". There are many.Dibbena cakkhunā tassa brahmuno rūpaṃ passati.

他以天眼见梵天之色;

Ñ: With the divine eye he sees the [fine-material] visible form of that Brahmā.Dibbāya sotadhātuyā tassa brahmuno saddaṃ suṇāti.

以天耳闻梵天之声;

Ñ: With the divine ear element he hears the voice of that Brahmā.Cetopariyañāṇena tassa brahmuno cittaṃ pajānāti.

以他心智知梵天之心。

Ñ: With the knowledge of penetration of minds he understands that Brahmā's mind.Sace so iddhimā cetovasippatto dissamānena kāyena brahmalokaṃ gantukāmo hoti, kāyavasena cittaṃ pariṇāmeti, kāyavasena cittaṃ adhiṭṭhāti, kāyavasena cittaṃ pariṇāmetvā kāyavasena cittaṃ adhiṭṭhahitvā sukhasaññañca lahusaññañca okkamitvā dissamānena kāyena brahmalokaṃ gacchati.

如果心得自在的神变者,欲以可见之身而去梵界,他以身变易其心,以身决定其心。以身变易了心及以身决定了心之后,他入于乐想与轻想,便以可见之身而去梵界。

Ñ: If this possessor of supernormal power, having reached mental mastery, wants to go to the Brahmā-world with a visible body, he converts his mind to accord with his body, he resolves his mind to accord with his body. Having converted his mind to accord with his body, resolved his mind to accord with his body, he arrives at blissful (easy) perception and light (quick) perception, and he goes to the Brahmā-world with a visible body.Sace so iddhimā cetovasippatto adissamānena kāyena brahmalokaṃ gantukāmo hoti,

如果心得自在的神变者,欲以不可见之身而去梵界,

Ñ: If this possessor of supernormal power, having reached mental mastery, wants to go to the Brahmā-world with an invisible body,cittavasena kāyaṃ pariṇāmeti, cittavasena kāyaṃ adhiṭṭhāti.

他以心变易其身,以心决定其身,

Ñ: he converts his body to accord with his mind, he resolves his body to accord with his mind.Cittavasena kāyaṃ pariṇāmetvā cittavasena kāyaṃ adhiṭṭhahitvā sukhasaññañca lahusaññañca okkamitvā adissamānena kāyena brahmalokaṃ gacchati.

以心变易了身及以心决定了身之后,他入于乐想与轻想,便以不可见之身而去梵界。

Ñ: Having converted his body to accord with his mind, resolved his body to accord with his mind, he arrives at blissful (easy) perception and light (quick) perception, and he goes to the Brahmā-world with an invisible body.So tassa brahmuno purato rūpaṃ abhinimmināti manomayaṃ sabbaṅgapañcaṅgiṃ ahīnindriyaṃ.

他在梵天之前,化作有四肢五体诸根完具的意所成的色身。

Ñ: He creates a [fine-material] visible form before that Brahmā, mind-made with all its limbs, lacking no faculty.Sace so iddhimā caṅkamati, nimmitopi tattha caṅkamati.

如果神变者(在人间)步行,他所化作之身也在彼处(梵界)步行。

Ñ: If that possessor of supernormal power walks up and down, the creation walks up and down there too.Sace so iddhimā tiṭṭhati, nisīdati, seyyaṃ kappeti, nimmitopi tattha seyyaṃ kappeti.

若神变者立……坐……卧,被化作者亦在彼处……卧。

Ñ: If that possessor of supernormal power stands … sits … lies down, the creation lies down there too.Sace so iddhimā dhūmāyati, pajjalati, dhammaṃ bhāsati, pañhaṃ pucchati, pañhaṃ puṭṭho vissajjeti, nimmitopi tattha pañhaṃ puṭṭho vissajjeti.

若神变者出烟……发火……说法……问……答,被化作者亦在彼处……答。

Ñ: If that possessor of supernormal power produces smoke … produces flames … preaches Dhamma … asks a question … being asked a question, answers, the creation, being asked a question, answers there too.Sace so iddhimā tena brahmunā saddhiṃ santiṭṭhati, sallapati, sākacchaṃ samāpajjati, nimmitopi tattha tena brahmunā saddhiṃ santiṭṭhati, sallapati, sākacchaṃ samāpajjati.

若神变者与梵天对立、谈论、会话、被化作者亦在彼处与梵天对立、谈论、会话。

Ñ: If that possessor of supernormal power stands with that Brahmā, converses, enters into communication with that Brahmā, the creation stands with that Brahmā there too, converses, enters into communication with that Brahmā there too.Yaṃ yadeva hi so iddhimā karoti, taṃ tadeva nimmito karotī’’ti (paṭi. ma. 3.12).

总之,神变者(在人间)怎样行,被化作者也怎样行」。

Ñ: Whatever that possessor of supernormal power does, the creation does the same thing' (Ps.ii,209).No comments:

Notice:

Terms of use: You may copy, reformat, reprint, republish, and redistribute this work in any medium whatsoever, provided that: (1) you only make such copies, etc. available free of charge; and (2) Please ask permission from BPS to use the English translation of the Visuddhimagga.

Acknowledgment: Thanks to Buddhist Publication Society (BPS) and Venerable Nyanatusita for allowing me to use the English translation of the Visuddhimagga (The Path Of Purification) by Bhadantācariya Buddhaghosa, translated from the Pāḷi by Bhikkhu Ñāṇamoli, as part of a combined Chinese English translation.

Sādhu ! Sādhu ! Sādhu !