Visuddhimagga I-46

Api cettha imināpi nayena ācāragocarā veditabbā.

其次当知正行与行处具足也可这样说:

Ñ(I,46): Furthermore [proper] conduct and resort should also be understood here in the following way;Duvidho hi anācāro kāyiko vācasiko ca.

即不正行有身语二种。

Ñ: for improper conduct is twofold as bodily and verbal.Tattha katamo kāyiko anācāro?

什么是身不正行?

Ñ: Herein, what is bodily improper conduct?Idhekacco saṅghagatopi acittīkārakato there bhikkhū ghaṭṭayantopi tiṭṭhati, ghaṭṭayantopi nisīdati, puratopi tiṭṭhati, puratopi nisīdati, uccepi āsane nisīdati, sasīsampi pārupitvā nisīdati, ṭhitakopi bhaṇati, bāhāvikkhepakopi bhaṇati, therānaṃ bhikkhūnaṃ anupāhanānaṃ caṅkamantānaṃ saupāhano caṅkamati, nīce caṅkame caṅkamantānaṃ ucce caṅkame caṅkamati, chamāya caṅkamantānaṃ caṅkame caṅkamati, there bhikkhū anupakhajjāpi tiṭṭhati, anupakhajjāpi nisīdati, navepi bhikkhū āsanena paṭibāhati, jantāgharepi there bhikkhū anāpucchā kaṭṭhaṃ pakkhipati, dvāraṃ pidahati, udakatitthepi there bhikkhū ghaṭṭayantopi otarati, puratopi otarati, ghaṭṭayantopi nhāyati, puratopi nhāyati, ghaṭṭayantopi uttarati, puratopi uttarati, antaragharaṃ pavisantopi there bhikkhū ghaṭṭayantopi gacchati, puratopi gacchati, vokkamma ca therānaṃ bhikkhūnaṃ purato purato gacchati, yānipi tāni honti kulānaṃ ovarakāni gūḷhāni ca paṭicchannāni ca yattha kulitthiyo kulakumāriyo nisīdanti, tatthapi sahasā pavisati, kumārakassapi sīsaṃ parāmasati, ayaṃ vuccati kāyiko anācāro.

兹或有人,在僧众中,不思尊敬长老比丘,挥开他们冲进去立,冲进去坐,在前面立,在前面坐,在高座坐,用衣缠头而坐,站立说话,挥手说话,诸长老比丘没有穿履[lǚ]经行,他却穿履经行,长老在低经行处经行,他在高经行处经行,长老在普通的地上经行,他在经行处经行,或者侵害长老的位置而立,侵占其座位而坐,又拒绝新学比丘于座位之外,在向火的房中不咨询[zī xún]长老比丘而自添薪火,关闭门户,在水浴场上亦冲开长老比丘行下去,先下去,冲进去沐浴,先沐浴,冲上来,先上来,进入村落人家,冲进长老比丘而行,在前行,超越长老比丘的前面去行,在家庭主妇和少女们坐在那里的秘密隐藏的内室,他突然闯入,触摸小孩子的头,是名身不正行。

Ñ: 'Here someone acts disrespectfully before the Community, and he stands jostling elder bhikkhus, sits jostling them, stands in front of them, sits in front of them, sits on a high seat, sits with his head covered, talks standing up, talks waving his arms ... walks with sandals while elder bhikkhus walk without sandals, walks on a high walk while they walk on a low walk, walks on a walk while they walk on the ground ... stands pushing elder bhikkhus, sits pushing them, prevents new bhikkhus from getting a seat ... and in the bath house ... without asking elder bhikkhus he puts wood on [the stove] ... bolts the door ... and at the bathing place he enters the water jostling elder bhikkhus, enters it in front of them, bathes jostling them, bathes in front of them, comes out jostling them, comes out in front of them ... and entering inside a house he goes jostling elder bhikkhus, goes in front of them, pushing forward he goes in front of them ... and where families have inner private screened rooms in which the women of the family ... the girls of the family, sit, there he enters abruptly, and he strokes a child's head' (Nd. 1,228-29). This is called bodily improper conduct.No comments:

Notice:

Terms of use: You may copy, reformat, reprint, republish, and redistribute this work in any medium whatsoever, provided that: (1) you only make such copies, etc. available free of charge; and (2) Please ask permission from BPS to use the English translation of the Visuddhimagga.

Acknowledgment: Thanks to Buddhist Publication Society (BPS) and Venerable Nyanatusita for allowing me to use the English translation of the Visuddhimagga (The Path Of Purification) by Bhadantācariya Buddhaghosa, translated from the Pāḷi by Bhikkhu Ñāṇamoli, as part of a combined Chinese English translation.

Sādhu ! Sādhu ! Sādhu !