Visuddhimagga IX-29

Anacchariyañcetaṃ, yaṃ mahallako pabbajjūpagato evaṃ kareyya. Cūḷadhammapālajātake pana uttānaseyyakopi samāno –

‘‘Candanarasānulittā, bāhā chijjanti dhammapālassa;

Dāyādassa pathabyā, pāṇā me deva rujjhantī’’ti. (jā. 1.5.49);

Evaṃ vippalapamānāya mātuyā pitarā mahāpatāpena nāma raññā vaṃsakaḷīresu viya catūsu hatthapādesu chedāpitesu tāvatāpi santuṭṭhiṃ anāpajjitvā sīsamassa chindathāti āṇatte ‘‘ayaṃ dāni te cittapariggaṇhanakālo, idāni ambho dhammapāla, sīsacchedāṇāpake pitari, sīsacchedake purise, paridevamānāya mātari, attani cāti imesu catūsu samacitto hohī’’ti daḷhaṃ samādānamadhiṭṭhāya paduṭṭhākāramattampi nākāsi.

(三)已经长大了的出家人这样做不算得很希奇,然而小护法王子的本生故事(Cūḷadhammapālajātaka)中,还是一个仰卧的婴儿时期的菩萨便如此:名为大威势(mahāpatāpa)的父王;令截他的手足如切竹笋相似:而当他的母亲悲哭

「王呀!

当继承统此大地的护法,

截了涂以旃檀之香的手腕,

断我的气息。」

时,[PTS 303] 他的父王仍未以此为满足;更发命令:「斩他的头首!」这时他想「这正是你抑制自心的时候了。喂!护法!现在对于命令斩你的首的父亲,斩首的人,悲哭的母亲以及自己的四人之中,应以平等之心」,他这样决意,不示一点瞋恨的样子。

Ñ(IX,29): 'It is perhaps not so wonderful that an adult who had actually gone forth into homelessness should have acted in that way; but also as an infant he did so. For in the Cūḷa-Dhammapāla Birth Story his hands and feet were ordered to be lopped off like four bamboo shoots by his father, King Mahāpatāpa, and his mother lamented over him thus:

"Oh, Dhammapāla's arms are severed

That had been bathed in sandalwood;

He was the heir to all the earth:

O king, my breath is choking me!" (Jā.iii,181). [303]

'Then his father, still not satisfied, commanded that his head be cut off as well. But even then he had not the least trace of hate, since he had firmly resolved thus: "Now is the time to restrain your mind; now, good Dhammapāla, be impartial towards these four persons, that is to say, towards your father who is having your head cut off, the man who is beheading you, your lamenting mother, and yourself.No comments:

Notice:

Terms of use: You may copy, reformat, reprint, republish, and redistribute this work in any medium whatsoever, provided that: (1) you only make such copies, etc. available free of charge; and (2) Please ask permission from BPS to use the English translation of the Visuddhimagga.

Acknowledgment: Thanks to Buddhist Publication Society (BPS) and Venerable Nyanatusita for allowing me to use the English translation of the Visuddhimagga (The Path Of Purification) by Bhadantācariya Buddhaghosa, translated from the Pāḷi by Bhikkhu Ñāṇamoli, as part of a combined Chinese English translation.

Sādhu ! Sādhu ! Sādhu !