Visuddhimagga VII-47

139. Purisadamme sāretīti purisadammasārathi.

(七)(调御丈夫)他能御其应调御的丈夫为「调御丈夫」,

Ñ(VII,47): He guides (sāreti) men to be tamed (purisa-damme), thus he is leader of men to be tamed (purisadammasārathi);Dameti vinetīti vuttaṃ hoti.

调御即调伏的意思。

Ñ: he tames, he disciplines, is what is meant.Tattha purisadammāti adantā dametuṃ yuttā tiracchānapurisāpi manussapurisāpi amanussapurisāpi.

应调御的丈夫是说未调御而当调御的畜生丈夫、人类丈夫及非人类的丈夫。

Ñ: Herein, animal males (purisā) and human males, and non-human males that are not tamed but fit to be tamed (dametuṃ yuttā) are 'men to be tamed' (purisadammd).Tathā hi bhagavatā tiracchānapurisāpi apalālo nāgarājā, cūḷodaro, mahodaro, aggisikho, dhūmasikho, aravāḷo nāgarājā, dhanapālako hatthīti evamādayo damitā nibbisā katā saraṇesu ca sīlesu ca patiṭṭhāpitā, manussapurisāpi saccakanigaṇṭhaputtaambaṭṭhamāṇavapokkharasāti soṇadantakūṭadantādayo, amanussapurisāpi āḷavakasūcilomakharalomayakkhasakkadevarājādayo damitā vinītā vicitrehi vinayanūpāyehi.

即如世尊曾经调伏阿钵罗(无苗)龙王[Divya.248,385Mhv.30,84.],周罗达罗(小腹)龙王,摩诃达罗(大腹)龙王,阿伽西柯(火焰)龙王,陀摩西柯(烟焰)龙王,阿罗梵楼龙王[Divya.248,385Mhv.30,84.]及达那波罗(财护)象[Vin.II,194fcf.Jat.I,66Mil.207,349,410.]等的畜生,令他们无毒而皈依住戒,又以种种的调御方便而调伏萨遮尼干子[M.I,227f.],庵跋咤学童[D.I,87f.][PTS 208] 波伽罗娑帝[Ibid.109fSn.III,9.],沙那滕达(种德婆罗门)[D.I,111f.],俱答滕答[Ibid.127f.]等的人类,及阿罗婆迦夜叉,苏吉罗曼(针毛)夜叉,客勒罗曼(粗毛)夜叉[S.I,213,207Sn.I,10II,5.],帝释天王[D.II,263f.]等的非人。

Ñ: For the animal males, namely, the royal nāga (serpent) Apalāla, Cūḷodara, Mahodara, Aggisikha, Dhūmasikha, the royal nāga Āravāḷa, the elephant Dhanapālaka, and so on, were tamed by the Blessed One, freed from the poison [of defilement] and established in the refuges and the precepts of virtue; and also the human males, namely, Saccaka the Nigaṇṭhas' (Jains') son, the brahman student Ambaṭṭha, [208] Pokkharasāti, Soṇadaṇḍa, Kūṭadanta, and so on; and also the non-human males, namely, the spirits Āḷavaka, Sūciloma and Kharaloma, Sakka Ruler of Gods, etc., were tamed and disciplined by various disciplinary means.‘‘Ahaṃ kho, kesi, purisadamme saṇhenapi vinemi, pharusenapi vinemi, saṇhapharusenapi vinemī’’ti (a. ni. 4.11) idañcettha suttaṃ vitthāretabbaṃ.

又如[A.II,112.《杂阿含》九二三经(大正二‧二三四c)。]「鸡尸,我以柔调伏诸丈夫,亦以刚调伏及以柔与刚而调伏」等的经文亦可引例于此。

Ñ: And the following sutta should be given in full here: 'I discipline men to be tamed sometimes gently, Kesi, and I discipline them sometimes roughly, and I discipline them sometimes gently and roughly' (A.ii,112).No comments:

Notice:

Terms of use: You may copy, reformat, reprint, republish, and redistribute this work in any medium whatsoever, provided that: (1) you only make such copies, etc. available free of charge; and (2) Please ask permission from BPS to use the English translation of the Visuddhimagga.

Acknowledgment: Thanks to Buddhist Publication Society (BPS) and Venerable Nyanatusita for allowing me to use the English translation of the Visuddhimagga (The Path Of Purification) by Bhadantācariya Buddhaghosa, translated from the Pāḷi by Bhikkhu Ñāṇamoli, as part of a combined Chinese English translation.

Sādhu ! Sādhu ! Sādhu !